Nytt fra Nidaros DPS, Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT)

Møtet med fastlegegruppa på Royal Garden 3. januar i år ble ei hyggelig stund for både NAV og oss fra PUT. Det er inspirerende å se interessen og engasjementet hos dere når det gjelder spillproblematikk og vi håper vi sammen klarer å nå flere som har behov for hjelp.

Til dere som ikke fikk anledning til å være til stede kan vi kort gjenta litt om tilbudet ved PUT.
 

Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) er en poliklinikk som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til unge mellom 15 og 30 år med rusavhengighet, pengespillavhengighet og problematisk dataspilling i tillegg til andre psykiske lidelser. Behandlingen hos oss er gratis og ventetid for behandlingsstart er sjelden lengre enn en måned fra mottatt henvisning. Vi har hele Sør-Trøndelag som opptaksområde. Ved PUT arbeider psykiatere, rusmedisiner, psykologer og psykologspesialister, psykiatriske sykepleiere og kliniske sosionomer i team for å gi pas. et tverrfaglig behandlingstilbud.

Første del av behandlingen omhandler som oftest kartlegging og utredning av psykisk helsetilstand og avhengighetsprofil. Videre behandling bestemmes så sammen med pasienten. Kontinuerlig evaluerer vi behov for døgninnleggelser i TSB-institusjoner eller i psykisk helsevern. I tillegg bidrar vi i arbeidet med å få i gang samarbeid og kommunale tjenester.

PUT har også rådgivningstilbud på inntil 5 timer for pårørende til unge mellom 15 og 30 år med avhengighetsproblematikk. I tillegg kan vi bidra med konsultasjon, veiledning og undervisning til ulike samarbeidspartnere i distriktet.

Større satsing på pengespillproblematikk
PUT har lenge gitt individuell behandling til pasienter med data- og pengespillproblemer. Nytt av året er et gruppetilbud for pasienter med pengespillproblematikk. Behandlingen skjer i lukket gruppe og går over 7 samlinger à 2 timer. Målet er å gi innsikt i fenomenet pengespillproblematikk og egen spilleavhengighet, samt motivere til beslutning og endring i tenking og atferd i forhold pengespill. En forsamtale blir lagt til grunn for å avklare om pas. kan nyttiggjøre seg gruppetilbud eller bør ha individuell behandling. Gjeldsrådgivere fra NAV Østbyen, med skolering i spilleproblematikk, vil ta del i behandlingen for å gi et mer helhetlig tilbud.

Henvisninger til PUT sendes:
Psykiatrisk Ungdomsteam Postboks 3250 Sluppen 7006 Trondheim
(Henvisninger som sendes andre TSB-enheter i Sør-Trøndelag, overleveres PUT dersom pas. er under 30 år)

Vi er å nå på tlf. 72 82 35 00 mandag 8.00 – 18.00, tirsdag – fredag 8.00 – 15.30.


Tilbake